เกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ

เกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" (Marugoto Japanese Online Course) คืออะไร

คอร์สเรียนสำหรับเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นแบบครอบคลุมทั้งหมด โดยเปิดให้บริการผ่าน "JF Japanese e-Learning Minato" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นที่บริหารจัดการโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation)

"มะรุโกะโตะ (Marugoto)" คืออะไร

"มะรุโกะโตะ" หมายถึง "มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Marugoto: Japanese Language and Culture)" ซึ่งเป็นตำราเรียนที่คิดค้นพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard)

ตำราเรียนนี้ออกแบบโดยเน้นเรื่องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร การทำความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่ง "คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" คือคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหามาจากตำราเรียน "มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Marugoto: Japanese Language and Culture)" นั่นเอง

ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำราเรียน กรุณาดูที่นี่

มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) คืออะไร

มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) คือ เครื่องมือสำหรับพิจารณาวิธีการสอน วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มาตรฐานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงแนวคิด CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) อันเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาในยุโรป
การใช้มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) จะทำให้เราทราบถึงระดับความสามารถในภาษาญี่ปุ่นว่า สามารถทำอะไรได้ และทำได้ในระดับใด

ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) กรุณาดูที่นี่

ผู้เรียนของคอร์สคือใคร

เรากำหนดให้ผู้เรียนหลัก คือ ผู้ที่บรรลุนิติภาวะซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และเนื่องจากคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถหาเวลาไปเรียนได้เนื่องจากมีภาระยุ่งด้วยเรื่องงาน การเรียน งานบ้าน การเลี้ยงเด็กและอื่น ๆ หรือผู้ที่ไม่มีสถานที่สำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ใกล้ ๆ

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ท่านสามารถใช้เวลาว่างในการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

ในคอร์สมีระดับใดบ้าง

ระดับภาษาญี่ปุ่นของ "คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" จะยึดตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard)
เรามีแผนเปิดคอร์สให้บริการเริ่มตั้งแต่ระดับ A1 ไล่ไปตามลำดับ

ระดับ A1

 • ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้
 • สามารถเข้าใจบทสนทาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

ระดับ A2

 • ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน
 • สามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้

ระดับ B1

 • ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ
 • สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้
 • สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวังพร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้

ระดับ B2

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้น
 • รวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

ระดับ C1

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้
 • สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์
 • สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง

ระดับ C2

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา
  สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี
 • สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ
 • สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

คอร์สเรียนนี้มีภาษาอะไรบ้าง

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" มีคำอธิบายดังนี้

ระดับ ภาษาที่ใช้อธิบาย หรับคอร์สออนไลน์ภาษ องตำรา
A1 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาไทย
ภาษาสเปน
ภาษาเวียตนาม
ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกส
Marugoto A1-1 (Katsudoo & Rikai) ระดับเบื้องต้น (A1)
L1-L10
Marugoto A1-2 (Katsudoo & Rikai) L11-L18
A2 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
Marugoto A2-1 (Katsudoo & Rikai) ระดับชั้นต้น 1 (A2)
L1-L10
Marugoto A2-2 (Katsudoo & Rikai) L11-L18
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
Marugoto A2-3 (Katsudoo & Rikai) ระดับชั้นต้น 2 (A2)
L1-L10
Marugoto A2-4 (Katsudoo & Rikai) L11-L18
A2B1 ภาษาอังกฤษ Marugoto A2B1-1 ชั้นต้นกลาง (A2/B1)
T1-T5
Marugoto A2B1-2 T6-T9

เรามีแผนการขยายเวอร์ชั่นให้มีหลายภาษา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านคำอธิบายเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ (แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดให้บริการได้)

สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนคอร์สระดับไหนดี
ลองทำ "แบบทดสอบแนะนำคอร์สเรียน" ดู

ทำแบบทดสอบ

(มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ)

ประเภทของคอร์สเรียน

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" (Marugoto Japanese Online Course) มีคอร์สแบบใดบ้าง

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" มี 2 แบบ

คอร์สเรียนด้วยตัวเอง (Self-Study Course)

คอร์สเรียนด้วยตัวเองโดยใช้เนื้อหาที่เป็นการเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์

คอร์สมีครูสอนพิเศษ (Tutor Support Course)

คอร์สที่มีครูช่วยฝึกและแนะนำเสริมการเรียนด้วยตัวเองซึ่งใช้เนื้อหาแบบเดียวกับคอร์สเรียนด้วยตัวเองที่เป็นการเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์
ผู้ที่เรียนคอร์สนี้จะได้รับการตรวจการบ้าน และได้เรียนสด (live lesson) กับครูในแต่ละหัวข้อบทเรียน
สำหรับคอร์สมีครูสอนพิเศษ (Tutor Support Course) จะเรียนกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น ผู้ที่เรียนคอร์สนี้จะได้พบกับเพื่อนพ้องที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

คอร์ส "Katsudoo" กับ คอร์ส "Katsudoo & Rikai" ในระดับ A1 แตกต่างกันอย่างไร

คอร์ส "Katsudoo" ในระดับ A1 คือ คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นสบาย ๆ
โดยใช้เนื้อหาบทเรียนของ "Katsudoo" (กิจกรรม) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ด้วยการฝึกฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นบ่อย ๆ

ส่วนคอร์ส "Katsudoo & Rikai" เป็นคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง
นอกเหนือจากเนื้อหาบทเรียนของ "Katsudoo" (กิจกรรม) แล้ว จะมีเนื้อหาบทเรียนของ "Rikai" (เพิ่มพูนความเข้าใจ) เพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ทำให้เพิ่มพูนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นได้ครอบคลุมทั้งหมด

รายละเอียดของ "Katsudoo" และ "Rikai" กรุณาดูที่นี่

คอร์ส "Katsudoo & Rikai" จะดำเนินลำดับการเรียนอย่างไร

เนื้อหาบทเรียนของ "Katsudoo" และ "Rikai" จะจัดอยู่ในหัวข้อเดียวกัน
ใน 1 หัวข้อ จะประกอบด้วย 2 บท ซึ่งท่านสามารถเรียนตามลำดับจาก "Katsudoo" → "Rikai" ในแต่ละบทได้

ท่านสามารถดูรายการคอร์สเรียนทั้งหมดที่เปิดให้บริการได้ที่
"JF Japanese e-Learning Minato"

ลงทะเบียนคอร์สเรียน

ในการสมัครเรียน "คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ"
ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้งาน (ฟรี) ผ่าน "JF Japanese e-Learning Minato"

เนื้อหาคอร์สเรียน

ใช้สื่อการเรียนการสอนชนิดใด

"คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ" (Marugoto Japanese Online Course) ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน 2 แบบ คือ "Katsudoo" และ "Rikai" เพื่อให้ท่านสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้

Katsudoo (กิจกรรม)

"Katsudoo" เป็นเนื้อหาบทเรียนสำหรับกิจกรรมในการใช้ภาษา ซึ่งในแต่ละเป้าหมาย Can-do จะเรียนตามลำดับขั้น (Step) 1 ถึง 6 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Step 1 : รู้เป้าหมาย

ตรวจสอบเป้าหมายการเรียนรู้ Can-do และสถานการณ์

Step 2 : ดู ฟัง ลองพูด

ฟังคำและสำนวนแล้วฝึกพูด

Step 3 : ฟังและสังเกต

ฟังบทสนทนา ทำความเข้าใจเนื้อหา และสังเกตสำนวนการใช้ภาษาต่าง ๆ

Step 4 : ลองใช้

ดูวิดีโอแล้วฝึกพูด ฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่น

Step 5 : Can-do Check

ประเมินตนเองดูว่าสามารถทำ Can-do ตามเป้าหมายได้แล้วหรือยัง

Step 6 : การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม
(มีเฉพาะบทที่เป็นเลขคู่)

ดูภาพถ่ายและวิดีโอแล้วทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Rikai (เพิ่มพูนความเข้าใจ)

"Rikai" เป็นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาญี่ปุ่นในแต่ละบทตามลำดับขั้น (Step) 1 ถึง 8

Step 1 : ประโยคพื้นฐาน

ตรวจสอบเนื้อหาที่จะเรียน

Step 2 : ตัวอักษรและคำศัพท์

ฝึกฝนเกี่ยวกับตัวอักษรและคำศัพท์

Step 3 : คันจิ

เรียนอักษรคันจิของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบทเรียน

Step 4 : บทสนทนาและไวยากรณ์

สังเกตการใช้ไวยากรณ์จากบทสนทนา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคและกฎการใช้

Step 5 : การอ่าน

อ่านบทความที่เขียนด้วยประโยคสั้น ๆ

Step 6 : การเขียน

เขียนประโยคสั้น ๆ

Step 7 : แบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อทบทวนความเข้าใจ

Step 8 : Nihongo Check

ประเมินตนเองดูว่าเข้าใจการใช้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละสถานการณ์มากน้อยเพียงใด

กังวลว่าหากเรียนด้วยตัวเองจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

เรามีเนื้อหาต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของทุกท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้องถึงแม้จะเป็นการเรียนด้วยตนเองก็ตาม

ข้อมูลช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยรวม

เรามีข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ท่านสามารถดูและอ้างอิงได้ทุกเมื่อ เช่น รายละเอียดเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น หลักไวยากรณ์ สมุดคำศัพท์ รายการตัวอักษรคันจิ ฯลฯ
ข้อมูลและเอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้

ข้อมูลช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละบท

นอกจากเนื้อหาหลักในบทเรียนแล้ว เรายังมีรายการคำศัพท์และความหมาย การใช้ประโยคพื้นฐาน การเรียนรู้อักษรคันจิ ในแต่ละบทเรียนเพื่อให้ท่านสามารถอ้างอิงหรือค้นหาได้ทันทีเมื่อสงสัย

ข้อมูลช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละหน้าบทเรียน

เรามีคำอธิบายเพิ่มเติมเสริมแต่ละหน้าบทเรียนที่จำเป็น เช่น คำศัพท์และสำนวนใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น
ดังนั้น ท่านจะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับทำความเข้าใจด้วยตนเองได้อย่างลึกซึ้ง

กังวลว่าหากเรียนด้วยตัวเองจะไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ได้ตามสไตล์ของท่าน ในเวลาและสถานที่ที่ท่านสะดวก
เราได้จัดทำหน้า My Page (หน้าของฉัน) ที่ควบคุมระบบการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปดูบันทึกการเรียนของตัวเองได้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ตารางแสดง "ความคืบหน้าในการเรียน" ในหน้า My Page

เนื่องจากมีการบันทึก "ความคืบหน้าในการเรียน" เอาไว้ ท่านจึงสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้จากตาราง รวมทั้งยังสามารถควบคุมการเรียนในแต่ละวันของตัวท่านเองได้

แฟ้มผลงาน (Portfolio) ในหน้า My Page

เนื่องจากมีการบันทึกการประเมินตนเองและการทำการบ้าน รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่านจึงสามารถย้อนกลับไปดูบันทึกผลประเมินการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือผลงานเขียนของท่านได้ตลอดเวลา

ผู้ที่สนใจ "คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ"
ขอเชิญลองใช้เวอร์ชั่นทดลองเรียน

ทดลองเรียน

(มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ)